menu

O oboru:

CMTF UP v Olomouci otevírá nový bakalářský studijní obor Humanitní studia. Standardní doba studia 3 roky v prezenční formě studia.

Vize studijního oboru Humanitní studia byla inspirovaná analýzou dlouhodobého vývoje společnosti v evropském kulturním prostoru. Struktura oboru se snaží v sobě uchovat celou šíři západní tradice, jak v dialogu s ostatními kulturami, tak i ve vnitřním napětí západní kultury samé. Nabízený pohled "vědy o člověku" představuje možnosti jak znovu obnovit dialog vědních disciplin ve smyslu sjednocené mnohosti výpovědí o naší existenci.

Cíle studia:

Bakalářský studijní obor Humanitní studia je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblastí filozofických a humanistických věd s přihlédnutím k filozofii křesťanské a křesťanské tradici.

Studijní obor umožňuje zvládnutí aplikace vědeckého poznání ve vymezených specializovaných oblastech  filozofie, teologie, umění a kultury, vědeckého výzkumu či lingvisticko-editorské práci.

Předmětem studia je hlubší proniknutí na základě vědecké práce do filozoficko-teologicko-kulturně společenských problémů současného světa a současného člověka, s přihlédnutím ke křesťanskému světonázoru.

Profil absolventa:

Všeobecně vzdělaný člověk s dobrou základní orientací ve filozofii (logika, hermeneutika, antropologie, filozofie přírodních věd, ontologie), etice, estetice, religionistice a dějinách. Student bude mít základní znalosti klasických jazyků a dobrou schopnost komunikovat v jednom světovém jazyce včetně odborného překladu s kultivovaným slovním, písemným a kulturním projevem. Všechny jeho znalosti budou zakotveny v širším kontextu poznání evropských myšlenkových tradic, umožňující pozdější osobní myšlenkovou syntézu ať už v další specializaci nebo při získávání schopností a dovedností nutných v praxi. Základní charakteristikou profilu studenta je taková základní báze poznání a dovedností, které mu umožní v budoucnu měnit i vícekrát specializaci na základě požadavku trhu práce v prostoru Evropské unie. Proto se klade velký důraz na pěstování vlastní tvůrčích schopností, dobré osobní komunikace a odpovědnosti. Filozoficko-humanitní vzdělání mu umožní nový kvalitativně vyšší přístup k procesu vlastního sebevzdělávání v návaznosti na měnící se sociálně-kulturní prostředí globální společnosti a schopnost samostatné tvůrčí aplikace postupů a rozhodování, vyrůstajících z evropských civilizačních hodnot.

Vymezení výstupních znalostí a dovedností

Odbornost na úrovni bakalářského stupně v oblasti filozofie a dějin myšlení, dobrá znalost jednoho světového jazyka a získání solidních základních poznatků latiny. Absolvent v individuálně zvoleném modulu získá hlubší teoretické i aplikační schopnosti dle příslušné specializace, a to v těchto oblastech:

a) modul spirituálně-teologický - základní znalost křesťanské spirituality,

b) modul umělecko-kreativní - základní znalosti estetiky a praktických výtvarných dovedností,

c) modul lingvisticko-editorský - dobrá znalost druhého světového jazyka, latiny a ediční činnosti,

d) modul management vědeckého výzkumu - schopnost samostatně zabezpečit ekonomickou a organizační stránku vědeckých projektů, včetně aktivního získávání finančních zdrojů.

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability:

Humanitní studia jsou všeobecně vzdělávacím humanitně zaměřeným studijní oborem, který umožňuje dostatečné rozšíření poznání v humanitních a společenských oborech, včetně teologie, umožňující značnou variabilitu dalšího studia jak v navazujících magisterských programech v ČR a zahraničí, tak i schopnost dalšího studia v distančních formách vzdělávání nebo jiných formách celoživotního vzdělávání.

Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané vzdělání:

Získané vzdělání může absolvent uplatnit v navazujících magisterských programech i v dalších formách vzdělávání, poněvadž mu získaný filozoficko-humanitní základ poskytne předpoklady pro jeho trvalou vzdělavatelnost ve všech typech humanitních i pedagogických vzdělávacích programů. Může se uplatnit v křesťanských vzdělávacích a výchovných institucích, v ochraně církevních památek, církevních účelových zařízeních, v mediích a na vysokých školách. Bude připraven působit v domácích i mezinárodních institucí terciární sféry i ve státní správě.

Leonardo da Vinci